Algemene voorwaarden

www.rabbithok.nl

Marathonstraat 132, 1442vd Purmerend 

Email: info@rabbithok.nl 
Telefoon: 06-12591127
KvK:  71120769
BTW NR: NL 002130866852

Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Rabbithok.nl, dierenspeciaalzaak webshop: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Consument: besteller en/of gebruiker van het door rabbithok.nl aangeboden artikel 
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Rabbithok en consument 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Rabbithok.nl  

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst 

3.1 De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van de bestelling via de internetsite van rabbithok.nl. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat rabbithok.nl de bestelling in behandeling heeft genomen. 
3.2 Er geldt geen minimum bestelbedrag voor consument. rabbithok.nl heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren en/of te annuleren. 

Artikel 4 Prijzen 

4.1 Alle prijzen zijn inclusief B.T.W., exclusief kosten van verpakking, vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdrage. 
4.2 De prijzen zijn in Euro  
4.3 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is rabbithok.nl bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen. 

Artikel 5 Betaling 
5.1 Betaling kan geschieden op de volgende manieren: 
a Vooruitbetaling: U maakt het bedrag eerst over op onze rekening. De totale kosten dienen binnen 14 dagen na besteldatum op onze rekening te zijn bijgeschreven. Zo niet, en zonder reactie van Uw zijde, wordt de bestelling geannuleerd 
b Contant : Dit kan alleen bij afhalen van goederen 
c Via Ideal 

Artikel 6 Levering 

6.1 Levering vindt plaats door afgifte aan de vervoerder of bij afhaling door consument . 
6.2 Leveringen  (excl. hokken en flats) worden bezorgd nav de tarieven die op dat moment gelden, ov , tot 10 kg € 6.95 en tussen 10-30 kg 12.95 Dit is inclusief kosten van verpakking, vervoer en eventuele wettelijke bijdrage. 
Voor leveringen in het buitenland gelden andere tarieven.

6.3 Verzendingen geschieden voor rekening en risico van consument.. 
6.4 levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld, hokken en flats kunnen licht afwijken afhankelijk vd materialen die op dat moment worden gebruikt. 
6.5 Verzending vindt in de regel plaats binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling. Indien één of meerdere artikelen niet op voorraad zijn, kan het gebeuren dat deze levertijd overschreden wordt. 
6.6 Overschrijding van enige leveringstermijnen geeft consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. 
6.7 De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders is overeengekomen. Indien deze levertijd niet kan worden gehanteerd door welke omstandigheden dan ook zal consument hiervan op de hoogte gesteld worden. Beide partijen zijn dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 
6.8 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, kan (indien consument dit wenst) een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren. 
6.9 Indien een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd kan de consument / afnemer dit binnen 14 dagen melden, en wordt de aflevering eventueel op de kosten van aangevuld of opnieuw verricht. 

Artikel 7 Retourrecht 

7.1 Consument heeft het recht binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de levering te retourneren. Teruggezonden artikelen dienen voldoende gefrankeerd te zijn en voorzien te zijn van pakbon, factuur of briefje met gegevens. Ongefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd . of de kosten worden bij de consument in rekening gebracht. Ook pakketten onder rembours worden zonder voorgaand overleg geweigerd. 
7.2 Consument dient ten allen tijde contact op te nemen indien deze één of meerdere artikelen wil retourneren. 
7.3 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct in originele verpakking zijn geretourneerd, betaalt Rabbithok de betaalde prijs, zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour minus de verzendkosten, of minus administratiekosten van 5 euro.. Dit onder voorbehoud dat het artikel in onbeschadigde staat verkeert, en reden van retour bekend is.
7.4 Wanneer de door Rabbithok afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na retourmelding zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd. 
7.5 Van het retourrecht zijn uitgesloten: Literatuur, Maatwerk, hygieneproducten verbruiksartikelen. (boeken, hokken, verzorgingsproducten incl. anti- vlooien en tekenmiddelen en op maat gemaakte artikelen, zoals gegraveerde penningen, houten hokken, hout speelgoed.)

7.6 Retourzending van artikelen is voor eigen risico van consument.

Artikel 8 Garantie 

8.1 De garantie op onze artikelen is minimaal 6 maanden. Verder houden we de garantietermijnen van de fabrikanten aan. Mocht er een probleem zijn dan zullen we ter plekke nagaan of er nog garantie op het product wordt gegeven.

8.2 De garantie termijn gaat in op de datum van de overeenkomst.

8.3 Uitzonderingen zijn producten met houdbaarheidsdatum. Hier wordt geen garantie op gegeven. (bijvoorbeeld medicijnen).

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

9.1 De aansprakelijkheid met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie. 
9.2 Consument vrijwaart Rabbithok voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Rabithok toerekenbaar is. 
9.3 Rabbithok is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten. 
9.4 Indien Rabbithok in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt zij slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag van de terzake doende factuur. 

Artikel 10 Overmacht 

10.1 Rabbithok en consument kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop Rabbithok geen invloed kan uitoefenen, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. 

Artikel 11 Ontbinding 

11.1 Rabbithok is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en rekent daar minus 30% voor gemaakte kosten van aankoopbedrag.
11.2 Rabbithok is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht en rekent daar minus 30 % voor de gemaakte kosten van aankoopbedrag. 

Artikel 12 Geschillen 

12.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. 
12.3 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de Nederlandse rechter. 

12.4 Een geschil kunt u ook voorleggen aan de ODR commissie http://ec.europa.eu/consumers/odr ( dit geldt alleen voor consumenten, niet voor bedrijven) 

Artikel 13 Slotbepaling 

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven 

www.rabbithok.nl

Marathonstraat 132, 1442vd Purmerend 

Email: info@rabbithok.nl 
Telefoon: 06-12591127
KvK  71120769
BTW NR: NL 002130866852